Forma aktu notarialnego dotycząca nieruchomości

Forma aktu notarialnego dotycząca nieruchomości

Czynność prawna

Nazwa i publikator aktu prawnego

Przekazanie przez przedsiębiorstwa państwowe zakładowych budynków mieszkalnych gminie lub spółdzielni mieszkaniowej Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe, Dz. U. 1994 r., Nr 119, poz. 567
Zgoda organu założycielskiego przedsiębiorstwa państwowego na przekazanie  gminie lub spółdzielni mieszkaniowej budynków mieszkalnych budynki mieszkalne oddane przez Skarb Państwa do odpłatnego korzystania na podstawie art. 39 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe, Dz. U. 1994 r., Nr 119, poz. 567
Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, tekst jedn. Dz. U. 2000 r., Nr 80, poz. poz. 903 z późn. zm.
Umowa określająca sposób zarządu nieruchomością wspólną Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, tekst jedn. Dz. U. 2000 r., Nr 80, poz. poz. 903 z późn. zm.
Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu umowa zbycia prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, tekst jedn. Dz. U. 2003 r., Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.
Umowa zbycia ekspektatywy odrębnej własności lokalu Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, tekst jedn. Dz. U. 2003 r., Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.
Oświadczenie użytkownika wieczystego nieruchomości rolnych Skarbu Państwa o zrzeczeniu się przedmiotowego prawa  Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, tekst jedn. Dz. U. 2007 r., Nr 231, poz. 1700 z późn. zm.
 Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.
Umowa przenosząca własność nieruchomości, która zostaje zawarta w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.
Umowa o oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.
Umowa o przedłużenie wieczystego użytkowania Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.
Oświadczenie właściciela o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.
Umowa przeniesienia na państwową osobę prawną własności nieruchomości lub oddania tej osobie nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste w celu wykonania ustaleń zawartych w akcie o utworzeniu państwowej osoby prawnej Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, tekst jedn. Dz. U. 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.
Zobowiązanie właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości do dokonania w drodze zamiany, wzajemnego przeniesienia praw do części ich nieruchomości, które weszły w skład nowo wydzielonych działek gruntu (dołączane do wniosku o połączenie i ponowny podział nieruchomości na działki gruntu ukształtowanych w sposób uniemożliwiający ich racjonalne zagospodarowanie) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, tekst jedn. Dz. U. 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.
Wykonanie prawa pierwokupu nieruchomości przez gminę Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, tekst jedn. Dz. U. 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.
Oświadczenie obywatela polskiego, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej mających siedzibę w Polsce zawierające zobowiązanie zapewnienia warunków do osiedlenia się przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, tekst jedn. Dz. U. 2004 r., Nr 53, poz. 532
Umowa nieodpłatnego przekazania gminie przez PKP SA budynków mieszkalnych lub niesprzedanych lokali mieszkalnych wraz z prawem do odpowiedniej przynależnej do nich części gruntu oraz towarzyszącymi urządzeniami infrastruktury technicznej Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, Dz. U. 2000 r., Nr 84, poz. 948
Umowa zrzeczenia się własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niewykorzystywanych na cele produkcyjne Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali, Dz. U. 2001 r., Nr 111, poz. 1196 z późn. zm.
Umowa użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, niezbędnych do prowadzenia określonych rodzajów przedsięwzięć, jeżeli wartość opłaty rocznej jest wyższa niż 5 000 zł Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, tekst jedn. Dz. U. 2012 r., poz. 145
Umowa zamiany nieruchomości Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1958 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nieruchomości zamiennych oraz wynagrodzenia pieniężnego za niektóre nieruchomości nierolnicze na Ziemiach Odzyskanych i na terenach b. W. M. Gdańska. Dz. U. 1958 r. Nr 20, poz. 86
Powiększenie jednego lub kilku gospodarstw rolnych przez przekazanie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego użytków rolnych w dzierżawę, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich Dz. U. z 2004 r. Nr 114, poz. 1191
Wniesienie gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dz. U. z 2010 r. Nr 123, poz. 836
Umowa deweloperska Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Dz. U. z 2011 r. Nr 232, poz. 1377
Pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej, do ważności której wymagana jest forma aktu notarialnego Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.