Notariusz sporządza akt notarialny, jeżeli wymaga tego przepis prawa
lub taka jest wola stron.

Nie ma przeszkód prawnych, aby jakiejkolwiek czynności prawnej nadać formę aktu notarialnego. W stosunku do pewnych czynności prawnych ustawodawca przewidział wymóg formy aktu notarialnego – jego niedochowanie skutkuje w tych przypadkach nieważnością czynności.

Poniżej zawarty jest wykaz czynności prawnych wymagających formy aktu notarialnego.

  1. Forma aktu notarialnego dotycząca nieruchomości
  2. Forma aktu notarialnego dotycząca spółek i innych osób prawnych
  3. Forma aktu notarialnego dotycząca pozostałych czynności