Notarialne doręczanie oświadczeń
Czynności notarialne:

Protokoły dziedziczenia, protokoły otwarcia i ogłoszenia testamentu, akty poświadczenia dziedziczenia

Doręczanie oświadczeń

Na żądanie strony notariusz doręcza na piśmie jej oświadczenie, mogące mieć skutki prawne, wskazanej przez nią stronie przeciwnej.