Czynności notarialne:

Protokoły dziedziczenia, protokoły otwarcia i ogłoszenia testamentu, akty poświadczenia dziedziczenia

Protokoły notarialne

Notariusz spisuje protokoły zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych. Ponadto notariusz spisuje protokoły w celu stwierdzenia przebiegu pewnych czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne, w szczególności dotyczące stawiennictwa stron i złożonych przez nie oświadczeń, a także – na żądanie strony stawającej – niestawiennictwa strony drugiej. Protokoły spisuje się w formie aktu notarialnego.

Lista protokołów, dla których przepisy prawa wymagają formy aktu notarialnego, znajduje się tutaj.