Lista protokołów
Czynności notarialne:

Protokoły dziedziczenia, protokoły otwarcia i ogłoszenia testamentu, akty poświadczenia dziedziczenia

Lista protokołów

Czynność prawna

Nazwa i publikator aktu prawnego

Uchwała właścicieli lokali dotycząca zmiany sposobu zarządu nieruchomością wspólną

USTAWA
z dnia 24 czerwca 1994 r.
o własności lokali.
Dz.U.2000.80.903 j.t.

Uchwała zarządu spółki akcyjnej dotycząca umorzenia akcji, podjęta na podstawie art. 455 § 3

USTAWA z dnia 15 września 2000 r.Kodeks spółek handlowych Dz.U.2000.94.1037

Uchwała wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dotycząca zmiany umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

USTAWA z dnia 15 września 2000 r.Kodeks spółek handlowych Dz.U.2000.94.1037

Uchwała zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dotycząca obniżenia kapitału zakładowego w trybie art. 199 § 5

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Dz.U.2000.94.1037

Uchwała wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę

USTAWA z dnia 15 września 2000 r.Kodeks spółek handlowych Dz.U.2000.94.1037

Uchwała walnego zgromadzenia spółki akcyjnej

USTAWA z dnia 15 września 2000 r.Kodeks spółek handlowych Dz.U.2000.94.1037

Uchwała dotycząca  łączenia się spółek kapitałowych

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Dz.U.2000.94.1037

Uchwała zgromadzenia wspólników spółki kapitałowej wraz z uchwałą wszystkich wspólników spółki osobowej dotycząca połączenia spółek

USTAWA z dnia 15 września 2000 r.Kodeks spółek handlowych Dz.U.2000.94.1037

Uchwała dotycząca podziału spółki kapitałowej

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Dz.U.2000.94.1037

Uchwała dotycząca przekształcenia spółki

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Dz.U.2000.94.1037

Uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku marszałka województwa o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Dz.U.2011.278.1636

Uchwała właścicieli lokali dotycząca  podjęcia przez zarząd wspólnoty mieszkaniowej czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu oraz udzielająca zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów, jeżeli dla tych czynności wymagana jest forma aktu notarialnego

USTAWA z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Dz.U.2000.80.903 j.t.

Protokół dziedziczenia

USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie Dz.U.2008.189.1158

Protokół otwarcia i ogłoszenia testamentu

(również sąd spadku może dokonać otwarcia i ogłoszenia testamentu)

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego