Czynności notarialne:

Protokoły dziedziczenia, protokoły otwarcia i ogłoszenia testamentu, akty poświadczenia dziedziczenia

Notariusz dokonuje następujących czynności:

1. Sporządza akty notarialne

Notariusz sporządza akty notarialne, w szczególności: umowy sprzedaży, zamiany, darowizny nieruchomości, umowy dożywocia.

Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy.

Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym.

Umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, przekazania nieruchomości lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły. Własność nieruchomości nie może być przeniesiona pod warunkiem ani z zastrzeżeniem terminu. Jeżeli umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości została zawarta pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu, do przeniesienia własności potrzebne jest dodatkowe porozumienie stron obejmujące ich bezwarunkową zgodę na niezwłoczne przejście własności.

Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. To samo dotyczy umowy przenoszącej własność, która zostaje zawarta w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości; zobowiązanie powinno być w akcie wymienione.

2. Sporządza protokoły dziedziczenia, protokoły otwarcia i ogłoszenia testamentu oraz akty poświadczenia dziedziczenia

Przed sporządzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia notariusz spisuje protokół dziedziczenia. Przy tej czynności muszą być obecne wszystkie osoby, które mogą być spadkobiercami ustawowymi i testamentowymi. Protokół dziedziczenia jest dokumentem, który zawiera oświadczenia osób, które stawiły się u notariusza, w celu poświadczenia dziedziczenia. Oświadczenia te mają charakter zapewnień spadkowych.

Akt poświadczenia dziedziczenia jest dokumentem, który stwierdza kto po kim dziedziczy, i w jakich udziałach. Po zarejestrowaniu aktu poświadczenia dziedziczenia w Rejestrze Spadkowym PL, ma on skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Na podstawie zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia właściciel może dokonać zmiany wpisu własności w dziale II księgi wieczystej