Przyjęcie na przechowanie
Czynności notarialne:

Protokoły dziedziczenia, protokoły otwarcia i ogłoszenia testamentu, akty poświadczenia dziedziczenia

Przyjęcie na przechowanie

Notariusz przyjmuje na przechowanie wszelkiego rodzaju dokumenty oraz informatyczne nośniki danych, z czego spisuje protokół.

W związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością, notariusz ma prawo przyjąć na przechowanie papiery wartościowe albo pieniądze w walucie polskiej lub obcej, z czego spisuje protokół.