Forma aktu notarialnego dotycząca spółek i innych osób prawnych

Forma aktu notarialnego dotycząca spółek i innych osób prawnych

Czynność prawna

Nazwa i publikator aktu prawnego

Oświadczenie fundatora o ustanowieniu fundacji Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, tekst jedn. Dz. U. 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.
Oświadczenie woli o utworzeniu spółki celowej tworzonej w celu przygotowania i wykonania przedsięwzięć Euro 2012 i objęciu udziału albo udziałów w tej spółce Ustawa z dnia 7 września 2007 r. oprzygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, tekst jedn. Dz. U. 2010 r., Nr 2006, poz. 133 z późn. zm.
Oświadczenie woli o rozwiązaniu spółki celowej utworzonej w celu przygotowania i wykonania przedsięwzięć Euro 2012 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, tekst jedn. Dz. U. 2010 r., Nr 2006, poz. 133 z późn. zm.
Umowa spółki komandytowej Ustawa z dnia 15 września 2010 r. Kodeks spółek handlowych, Dz. U. 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.
Statut spółki komandytowo-akcyjnej Ustawa z dnia 15 września 2010 r. Kodeks spółek handlowych, Dz. U. 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.
Oświadczenie nowego komplementariusza przystępującego do spółki komandytowo-akcyjnej, a także oznaczenie wartości jego wkładów oraz zgoda na brzmienie statutu Ustawa z dnia 15 września 2010 r. Kodeks spółek handlowych, Dz. U. 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.
Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Ustawa z dnia 15 września 2010 r. Kodeks spółek handlowych, Dz. U. 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.
Czynność prawna między wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością a reprezentowaną przez niego spółką Ustawa z dnia 15 września 2010 r. Kodeks spółek handlowych, Dz. U. 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.
Oświadczenie dotychczasowego wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o objęciu nowego udziału bądź udziałów lub o objęciu podwyższenia wartości istniejącego udziału bądź udziałów Ustawa z dnia 15 września 2010 r. Kodeks spółek handlowych, Dz. U. 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.
Oświadczenie nowego wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o przystąpieniu do spółki oraz objęciu udziału lub udziałów o oznaczonej wartości nominalnej Ustawa z dnia 15 września 2010 r. Kodeks spółek handlowych, Dz. U. 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.
Oświadczenie wszystkich członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o spełnieniu wszystkich warunków obniżenia kapitału zakładowego przewidzianych w ustawie i umowie spółki oraz w uchwale o obniżeniu kapitału zakładowego Ustawa z dnia 15 września 2010 r. Kodeks spółek handlowych, Dz. U. 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.
Statut spółki akcyjnej Ustawa z dnia 15 września 2010 r. Kodeks spółek handlowych, Dz. U. 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.
Oświadczenie zarządu spółki akcyjnej o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w statucie (składane przed zgłoszeniem spółki do rejestru) Ustawa z dnia 15 września 2010 r. Kodeks spółek handlowych, Dz. U. 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.
Zgoda założycieli na zawiązanie spółki akcyjnej i brzmienie statutu oraz na objęcie akcji przez jedynego założyciela albo założycieli lub łącznie z osobami trzecimi (akty notarialne o zawiązaniu spółki) Ustawa z dnia 15 września 2010 r. Kodeks spółek handlowych, Dz. U. 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.
Czynność prawna między akcjonariuszem a reprezentowaną przez niego spółką akcyjną Ustawa z dnia 15 września 2010 r. Kodeks spółek handlowych, Dz. U. 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.
Uchwała zarządu spółki akcyjnej, zastępująca uchwałę walnego zgromadzenia,  o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego Ustawa z dnia 15 września 2010 r. Kodeks spółek handlowych, Dz. U. 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.
Oświadczenie wszystkich członków zarządu spółki akcyjnej przewidziane w art.  458 ksh o spełnieniu wszystkich warunków obniżenia kapitału zakładowego przewidzianych w ustawie i statucie oraz uchwale o obniżeniu kapitału zakładowego. Ustawa z dnia 15 września 2010 r. Kodeks spółek handlowych, Dz. U. 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.
Plan przekształcenia spółki jednoosobowej Ustawa z dnia 15 września 2010 r. Kodeks spółek handlowych, Dz. U. 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.
Plan przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową Ustawa z dnia 15 września 2010 r. Kodeks spółek handlowych, Dz. U. 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.
Oświadczenie o przekształceniu przedsiębiorcy w spółkę kapitałową Ustawa z dnia 15 września 2010 r. Kodeks spółek handlowych, Dz. U. 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.
Pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej, do ważności której wymagana jest forma aktu notarialnego Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm. 
Statut banku spółdzielczego Ustawa z dnia 19 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, tekst jedn. Dz. U. 2002 r., Nr 72, poz. 665 z późn. zm.
Pełnomocnictwo do reprezentowania założycieli banku wobec Komisji Nadzoru Finansowego w okresie poprzedzającym wydanie zezwolenia na utworzenie banku Ustawa z dnia 19 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, tekst jedn. Dz. U. 2002 r., Nr 72, poz. 665 z późn. zm.
Oświadczenie Dyrektora Parku Narodowego o wykonaniu prawa pierwokupu nieruchomości położonej w granicach parku narodowego Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. Prawo ochrony przyrody, tekst jedn. Dz. U. 2009 r., Nr 159, poz. 1220 z późn. zm.
Statut funduszu inwestycyjnego Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, Dz. U. 2004 r., Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.
Statut spółki europejskiej Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej, Dz. U. 2005 r., Nr 62, poz. 551 z późn. zm.
Oświadczenie woli założyciela o założeniu uczelni niepublicznej (akt założycielski) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. 2005 r., Nr 64, poz. 1365 z późn. zm.
Statut towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych Ustawa z dnia 22 maj 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, tekst jedn. Dz. U. 2010 r., Nr 11, poz. 66 z późn. zm.