Forma aktu notarialnego dotycząca pozostałych czynności

Forma aktu notarialnego dotycząca pozostałych czynności

Czynność prawna

Nazwa i publikator aktu prawnego

Pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej, do ważności której wymagana jest forma aktu notarialnego Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.
Testament zawierający ustanowienie zapisu windykacyjnego Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.
Złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.
Akt poświadczenia dziedziczenia Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, Dz. U. 1991 r., Nr 22, poz. 91 z późn. zm.
Umowa o dział spadku, w skład którego wchodzi nieruchomość Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.
Umowa zrzeczenia się dziedziczenia Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.
Umowa zobowiązująca do zbycia spadku oraz umowa przenosząca spadek Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.
Zawarcie małżeńskiej umowy majątkowej Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz. U. 1964 r., Nr 9, poz. 59 z późn. zm.
Oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji stanowiące tytuł egzekucyjny Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r.  Kodeks postępowania cywilnego Dz. U z 1964 r., Nr 43, poz. 296 z późn. zm.
oświadczenie woli przedsiębiorcy zapewniające, że nie zgłoszono wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy lub nie znajduje się on w stanie likwidacji Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie dokumentów oraz informacji, jakie jest obowiązany przedstawić przedsiębiorca ubiegający się o koncesję lub wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego Dz. U. z 2002 r. Nr 219, poz. 1840
Oświadczenie najemcy, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, tekst jedn. Dz. U. 2005 r., Nr 31, poz. 226 z późn. zm.