Pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości

Pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości

Wykaz zawiera standardowe dokumenty. W każdej sprawie notariusz dokonuje indywidualnej analizy dokumentów, niezbędnych do sporządzenia aktu notarialnego
  1. dokument tożsamości osoby udzielającej pełnomocnictwa (ważny dowód osobisty lub paszport),
  2. dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu),
  3. odpis z księgi wieczystej w celu opisu nieruchomości.