Sprzedaż/darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Sprzedaż/darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Wykaz zawiera standardowe dokumenty. W każdej sprawie notariusz dokonuje indywidualnej analizy dokumentów, niezbędnych do sporządzenia aktu notarialnego.

dokumenty podstawowe

 1. zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu wraz z zaświadczeniem o stanie zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,
 2. przy spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu z założoną księgą wieczystą – odpis zwykły z księgi wieczystej,
 3. przy spółdzielczym własnościowym prawie bez założonej księgą wieczystą – podstawa nabycia (jeden z wymienionych dokumentów: przydział na lokal wydany przez spółdzielnię, wypis aktu notarialnego, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia),
 4. dokumenty tożsamości stron umowy (ważny dowód osobisty lub paszport).

dokumenty dodatkowe

 1. odpis z KRS w przypadku osób prawnych oraz uchwały odpowiednich organów tych osób, jeżeli z przepisów prawa albo z dokumentów statutowych wynika obowiązek uzyskania takich uchwał.
 2. zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany (gdy nabywca lokalu żąda takiego zaświadczenia),
 3. zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się z obowiązku podatkowego (tylko w określonych w przypadkach, o czym niżej*),

informacje dodatkowe

 1. przy sprzedaży – cena, jej sposób i termin zapłaty,
 2. przy darowiźnie – wartość rynkowa lokalu,
 3. warunki i termin wydania lokalu,
 4. numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zapłata ceny,
 5. przy ustanowieniu hipoteki zabezpieczającej kredyt bankowy – do wglądu umowa kredytowa,
 6. w przypadku osób prawnych – REGON, NIP,
 7. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej – REGON, NIP.

* wyjaśnienia

 • jeżeli przedmiotem aktu notarialnego, który ma być sporządzony, lub dokumentu, co do którego notariusz ma uwierzytelnić podpis, ma być zbycie praw do spadku albo zbycie lub obciążenie rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych po 01.01.2007 roku tytułem dziedziczenia, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku bądź innym tytułem określonym w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, notariusz może dokonać tych czynności tylko za uprzednią pisemną zgodą naczelnika urzędu skarbowego albo po przedstawieniu zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.
 • wskazana wyżej zgoda/zaświadczenie dotyczy również sytuacji gdy przedmiotem aktu notarialnego, który ma być sporządzony, lub dokumentu, co do którego notariusz ma uwierzytelnić podpis, ma być zbycie lub obciążenie rzeczy i praw majątkowych uzyskanych przez zbywcę w drodze spadku lub zasiedzenia, których nabycie nastąpiło po 11.08.1983 roku
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego jest potrzebne niezależnie od tego, czy osoba dziedzicząca czy obdarowana jest zwolniona od podatku lub czy też nastąpiło już przedawnienie,
 • dla nabywcy lokalu/nieruchomości zabudowanej korzystniejsza jest sytuacja, w której zbywca wymelduje się z lokalu/domu przed zawarciem aktu notarialnego. W przeciwnym razie nowy właściciel może być zmuszony do przeprowadzenia procedury administracyjnej związanej z wymeldowaniem osób. Ze względów formalnych wymeldowanie nie jest konieczne do zawarcia umowy. Jeśli nabywcy wyrażają zgodę na późniejsze wymeldowanie, nie ma przeszkód, aby taki zapis znalazł się w akcie. Podobnie co do rozliczenia kosztów eksploatacyjnych – jest to kwestia umowna między stronami.