Oświadczenie o ustanowieniu hipoteki

Oświadczenie o ustanowieniu hipoteki

Wykaz zawiera standardowe dokumenty. W każdej sprawie notariusz dokonuje indywidualnej analizy dokumentów, niezbędnych do sporządzenia aktu notarialnego.

dokumenty podstawowe

  1. odpis zwykły z księgi wieczystej,
  2. umowa kredytowa bądź inny dokument, z którego wynika obowiązek zabezpieczenia wierzytelności w formie hipoteki,
  3. dokument tożsamości składającego oświadczenie (ważny dowód osobisty lub paszport).

dokumenty dodatkowe

  1. odpis z KRS w przypadku osób prawnych oraz uchwały odpowiednich organów tych osób, jeżeli z przepisów prawa albo z dokumentów statutowych wynika obowiązek uzyskania takich uchwał,
  2. zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się z obowiązku podatkowego (tylko w określonych w przypadkach, o czym niżej*),

* wyjaśnienia

  • jeżeli przedmiotem aktu notarialnego, który ma być sporządzony, lub dokumentu, co do którego notariusz ma uwierzytelnić podpis, ma być zbycie praw do spadku albo zbycie lub obciążenie rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych po 01.01.2007 roku tytułem dziedziczenia, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku bądź innym tytułem określonym w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, notariusz może dokonać tych czynności tylko za uprzednią pisemną zgodą naczelnika urzędu skarbowego albo po przedstawieniu zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.
  • wskazana wyżej zgoda/zaświadczenie dotyczy również sytuacji gdy przedmiotem aktu notarialnego, który ma być sporządzony, lub dokumentu, co do którego notariusz ma uwierzytelnić podpis, ma być zbycie lub obciążenie rzeczy i praw majątkowych uzyskanych przez zbywcę w drodze spadku lub zasiedzenia, których nabycie nastąpiło po 11.08.1983 roku
  • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego jest potrzebne niezależnie od tego, czy osoba dziedzicząca czy obdarowana jest zwolniona od podatku lub czy też nastąpiło już przedawnienie.